respon@respon.pl

al. Tadeusza Rejtana 10, 35-310 Rzeszów

Oferta

Przygotowanie inwestycjii

 • opracowanie wielowariantowych koncepcji techniczno – ekonomicznych;
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego;
 • doradztwo w zakresie budowy linii światłowodowych;
 • wyceny zadań inwestycyjnych uwzględniające koszt usług oraz materiałów;

Koordynacja inwestycji

 • nadzory inwestorskie;
 • koordynacja zadań inwestycyjnych;
 • kierowanie robotami budowlanymi o specjalności telekomunikacyjnej;

Projektowanie

 • opracowanie dokumentacji budowlanej włącznie z kompletem uzgodnień formalno-prawnych, w tym zgód i warunków technicznych właścicieli gruntów i budynków;
 • opracowanie Projektów Zagospodarowania Terenu oraz Projektów Budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • opracowanie projektów wykonawczych;
 • opracowanie projektów specjalistycznych (projekty kolejowe, operaty wodnoprawne)
 • opracowanie projektów organizacji ruchu;
 • opracowanie ekspertyz środowiskowych;

 

Budowa

 • budowa sieci światłowodowych szerokopasmowych;
 • budowa sieci w architekturze FTTx , FTTH , FTTB etc.;
 • budowa mikrokanalizacji i mikrokabli;
 • budowa i montaż sieci telekomunikacyjnych ziemnych i napowietrznych;
 • budowa kanalizacji oraz rurociągów kablowych (pierwotnych i wtórnych);
 • budowa linii światłowodowych i miedzianych;
 • przewierty sterowane;
 • budowa sieci optycznych budynkowych;
 • remonty / modernizacja / przełączanie szaf kablowych;
 • budowa sieci magistralnych i sieci szkieletowych;
 • montaż i uruchamianie systemów centralowych;
 • montaż i uruchamianie urządzeń teletransmisyjnych;
 • magistralne linie światłowodowe (optotelekomunikacyjne);
 • instalacje abonenckie;
 • kompletne dokumentacje powykonawcze z dokumentacją pomiarową;
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
 • odbiory z gestorami sieci, właścicielami nieruchomości etc.;

 

Numer telefonu

Tel: 17 307 01 37

Adres e-mail

Siedziba

al. Tadeusza Rejtana 10
35-310 Rzeszów